wat

Het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics is een verzelfstandigd agentschap binnen het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid. Het treedt op als tussenpersoon tussen de haven- en watertransport gerelateerde afdelingen van het ministerie aan de ene kant en de Belgische en buitenlandse overheidsdiensten en particuliere bedrijven aan de andere kant. Dit alles om de kennis en de ervaring in de openbare sector beschikbaar te stellen voor derde partijen.

waarom

Vlaanderen, het noordelijke deel van België, met een bevolking van ongeveer zes miljoen mensen is één van de meest ontwikkelde regio's in Europa. Het heeft een zeer dicht waterwegennet met kunstmatige kanalen en natuurlijke rivieren. Vlaanderen telt vier belangrijke zeehavens; Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende.

Gelijktijdig met de ontwikkeling van de havens, het waterwegennet en de waterbouwkundige bouw- en consultant sector, werd in Vlaanderen een aanzienlijk potentieel aan kennis en ervaring opgebouwd in de verschillende afdelingen van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Het is duidelijk dat het contraproductief zou zijn om deze deskundigheid enkel voor te behouden voor de eigen overheid. Daarbij komt nog dat er een grote vraag is naar deze kennis vanuit andere overheidsinstanties en particuliere bedrijven in België en in het buitenland.

Het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics werd bij decreet opgericht als een onafhankelijk overheidsorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid, om de contacten met derden mogelijk te maken.

Het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics kan aldus de jarenlange ervaring van zijn partners stimuleren en is onafhankelijk van elke industriële of financiële groep.logo Vlaamse overheid